Ο1. Έκθεση Ανάλυσης Αναγκαιότητας και Τρέχουσας Κατάστασης

Αυτή η έκθεση αποτελεί μια συγκριτική μελέτη του κλάδου δέρματος. Περιλαμβάνει:
1) Ιστορική ανάλυση και ανάλυση περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών δεδομένων και των τάσεων του δέρματος και των συναφών κλάδων στην Ευρώπη
2) Ανάλυση των υφιστάμενων κλαδικών εκθέσεων και εγγράφων που ασχολούνται με τις δεξιότητες και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανίας δέρματος και των συναφών ειδών.
3) Εντοπισθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες του δέρματος.
4) Εντοπισθέντα MOOC στον τομέα του δέρματος και των συναφών ειδών.
5) Βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία και αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης στις βιομηχανίες δέρματος και επιτυχημένες εμπειρίες συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και κέντρων κατάρτισης για την ανάπτυξη προϊόντων.
6) Εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των υφιστάμενων διευθυντών των βιομηχανιών δέρματος και συναφών ειδών.
7) Εκτιμώμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των δυνητικών διευθυντών των βιομηχανιών δέρματος και συναφών ειδών.
8) Απόψεις εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου.


Σύνοψη


Ανάλυση Αναγκών και Τρέχουσα
Κατάσταση (Μέρος 1 – Βιβλιογραφικής Έρευνας)


Ανάλυση Αναγκών και Τρέχουσα
Κατάσταση (Μέρος 2 – Έρευνας Πεδίου)