Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να δημιουργήσει το περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) του Νέου Διευθυντή σε αποδοτικές και καινοτόμες MME δέρματος, έναν περιγραφέα προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το πως ή που αυτά επιτυγχάνονται, σε συνδυασμό με μονάδες ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων). Το ΕΠΠ θα χρησιμεύσει ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων προσόντων των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και για την προώθηση τόσο της διά βίου μάθησης όσο και των ίσων ευκαιριών στην κοινωνία της γνώσης, καθώς και την περαιτέρω ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας με σεβασμό στην πλούσια ποικιλομορφία των Εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων.