Celem tego produktu jest wypracowanie treści ERK dla nowego profilu menedżera w sprawnie działającym, innowacyjnym MŚP przemysłu skórzanego; opis kwalifikacji na podstawie efektów kształcenia niezależnie od tego, gdzie/jak zostały zdobyte, z punktami ECVET. ERK są punktem odniesienia dla porównania poziomów kwalifikacji uzyskanych w różnych systemach oraz promowania uczenia się przez całe życie, równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy i dalszej integracji rynku pracy UE z poszanowaniem odmienności krajowych systemów edukacji.