Leatherseller main image

Projekt ma następujące cele:

  1. Przygotowanie raportu na podstawie badań literatury oraz badań empirycznych, który przedstawi obecną sytuację w branży skórzanej i powiązanych z nią przemysłach;
  2. Opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) dla nowego profilu menedżera w dobrze działającym innowacyjnym MŚP w przemyśle skórzanym;
  3. Opracowanie kursu MOOC o tym, jak być menedżerem w dobrze działającej innowacyjnej firmie w przemyśle skórzanym – otwartej platformy szkoleniowej, której celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności obecnych i przyszłych menedżerów;
  4. Stworzenie wirtualnej społeczności , grupującej aktywnych interesariuszy przemysłu skórzanego i powiązanych z nim branż;
  5. Opracowanie Dekalogu Korzyści, wynikających ze współpracy pomiędzy firmami a ośrodkami naukowymi i szkoleniowymi.

Cele te przekładają się na następujące produkty:

O1. Raport z badania potrzeb szkoleniowych i sytuacji bieżącej

Raport jest analizą porównawczą przemysłu skórzanego i obejmuje następujące zagadnienia:
1) Analiza sytuacji, danych statystycznych i trendów w branżach powiązanych z przemysłem skórzanym w Europie;
2) Analiza dostępnych raportów i materiałów dotyczących kwalifikacji i potrzeb szkoleniowych w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
3) Zidentyfikowane programy szkoleń skierowanych do kadry zarządzającej w przemyśle skórzanym;
4) Zidentyfikowane kursy MOOC w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
5) Dobre praktyki UE związane z innowacyjnymi i skutecznymi systemami zarządzania w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
6)Zauważone potrzeby szkoleniowe menedżerów w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
7)Zauważone potrzeby szkoleniowe przyszłych menedżerów w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach;
8)Informacje od ekspertów i specjalistów od szkolenia zawodowego dot. potrzeb branży.

O2. ERK dla nowego profilu menedżera w sprawnie działającym innowacyjnym MŚP w przemyśle skórzanym.

Celem tego produktu jest wypracowanie treści ERK dla nowego profilu menedżera w sprawnie działającym, innowacyjnym MŚP przemysłu skórzanego; opis kwalifikacji na podstawie efektów kształcenia niezależnie od tego, gdzie/jak zostały zdobyte, z punktami ECVET. ERK są punktem odniesienia dla porównania poziomów kwalifikacji uzyskanych w różnych systemach oraz promowania uczenia się przez całe życie, równych szans w społeczeństwie opartym na wiedzy i dalszej integracji rynku pracy UE z poszanowaniem odmienności krajowych systemów edukacji.

O3. MOOC „Jak być menedżerem w dobrze działającej innowacyjnej firmie w przemyśle skórzanym”.
Głównym celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności menedżerów (również przyszłych) w przemyśle skórzanym i pokrewnych mu branżach. Kurs MOOC będzie bezpłatnie dostępny jako kurs otwarty, a jego treść wynika z produktu O1.

O4. Wirtualna Społeczność

Wirtualna Społeczność grupuje interesariuszy aktywnych w przemyśle skórzanym i powiązanych z nim branżach, a jej celem jest wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń. Będzie to także platforma, na której konkurować będą innowacyjne wyroby skórzane, co na końcu projektu doprowadzi do kampanii crowdfundingowej na rzecz zwycięzców konkursu na najbardziej innowacyjny wyrób skórzany. Poza tym, w społeczności wirtualnej znajdzie się również Dekalog Korzyści ze współpracy firm z ośrodkami naukowymi i szkoleniowymi w opracowywaniu innowacyjnych wyrobów skórzanych