cticCTIC  – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (PT)

www.ctic.pt

CTIC – Portugalski Ośrodek Technologiczny Przemysłu Skórzanego formalnie powstał w 1992 r. z inicjatywy firm przemysłu skórzanego, zrzeszenia branżowego i z udziałem państwa. CTIC oferuje wsparcie naukowo-technologiczne dla przemysłu, odgrywa główną rolę we wdrażaniu nowych technologii i procesów, badaniach i rozwoju oraz ochronie środowiska, co prowadzi do wysokiego poziomu technicznego sektora, innowacyjności, racjonalizacji procesu , obniżenia kosztów, zwiększenia wydajności i zróżnicowania oferty.

incdtps


INCDTP –  Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile Si Pielarie (RO)

www.certex.ro

Instytut Badawczy Przemysłu Skórzanego i Obuwniczego (ICPI) jest oddziałem Krajowego Instytutu Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Włókienniczego i Skórzanego (INCDTP), założonego w Bukareszcie w 1951r. W Rumunii INCDTP-ICPI posiada unikalne doświadczenie i możliwości B&R w zakresie przetwórstwa skór, produkcji obuwia itp. W ostatnich latach dynamiczne i szeroko zakrojone działania Instytutu w kraju i zagranicą umożliwiły opracowanie i promowanie interdyscyplinarnych badań stosowanych w następujących obszarach: technologie eko-innowacyjne i zaawansowane materiały dla przemysłu skórzanego, gumowego i obuwniczego; recykling odpadów w branży skórzanej i obuwniczej dla tworzenia produktów ubocznych o wartości dodanej; zaawansowane biomateriały na bazie kolagenu do wykorzystania w medycynie, farmacji i kosmetyce; obuwie zdrowotne wykorzystywane w zachowawczym leczeniu patologii ruchu kończyn dolnych; badania w zakresie czynników środowiska i oceny stopnia jego degradacji, konserwacji i rehabilitacji/ materiały dla restauracji kolagenowych antyków; kształcenie ustawiczne i zdobywanie nowych umiejętności oraz rozwój kompetencji w branży skórzanej i obuwniczej; badania i strategie na rzecz zwiększenia konkurencyjności i zdolności B&R rumuńskiego przemysłu skórzanego i obuwniczego; zwiększenie zrównoważonego rozwoju branży skórzano-obuwniczej poprzez zintegrowaną kontrolę jakości i monitorowanie wpływu na środowisko na rzecz eko-skuteczności.

ciape-logo


CIAPE – Centro Italiano Per L’apprendimento Permanente (IT)

www.ciape.it

CIAPE to włoskie Krajowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, prywatna organizacja non-profit. CIAPE to innowacyjna organizacja, której celem jest doprowadzenie do sukcesu w stale zmieniających się warunkach otoczenia. Uważamy, że jedynie kształcenie ustawiczne gwarantuje indywidualną konkurencyjność na globalnym rynku pracy. CIAPE prowadzi działania szkoleniowe na rzecz kształcenia i potwierdzania umiejętności miękkich oraz kompetencji wymaganych na przyszłym rynku pracy. Obszar specjalizacji:

  • Szkolenie ad hoc dla osób i firm, bezpośrednie i online (platforma DL, mobilne rozwiązania w zakresie nauczania dotyczącego rozwoju nietypowych umiejętności;
  • Uznawanie i certyfikacja wiedzy nabytej formalnie i nieformalnie;
  • Planowanie projektów UE.

virtual-campus


Virtual Campus (PT)

www.virtual-campus.eu

Virtual Campus to MŚP działające w zakresie rozwoju, szkolenia i konsultingu dla MŚP w dziedzinie systemów IT oraz nauczania wspomaganego nowoczesnymi technologiami. Aktywnie promuje rozwój społeczności wiedzy poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w opracowywaniu i planowaniu strategii oraz projektów prowadzących do większych korzyści społecznych. Pracownicy Virtual Campus to multidyscyplinarny zespół z naukową przeszłością w obszarach takich, jak: edukacja, psychologia, nauki techniczne, zarządzanie i IT. Firma z powodzeniem produkuje multimedialne treści e-learningowe dla różnych platform (komputery, telefony komórkowe, tablety) i celów (szkolenie zawodowe, szybka pomoc, edukacja na poziomie wyższym, średnim) oraz w różnym zakresie (projekty europejskie, umowy z klientami). Obecnie VC koncentruje się na wykorzystaniu gier szkoleniowych (serious games) i środowiska wirtualnego dla potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz wprowadziło produkty dla różnych grup docelowych. Virtual Campus jest także jednym z liderów SEAGAN, europejskiej sieci praktyków i ekspertów w grach szkoleniowych.


screenhunter_204-nov-25-20-29CRE.THI.DEV (GR)

http://www.crethidev.gr

CRE.THI.DEV jest firmą non-profit, której celem jest rozwój społeczny poprzez badania i tworzenie planów działania, skoncentrowanych na gospodarce lokalnej i regionalnej, głównie w zakresie kształcenia ustawicznego, ochrony środowiska, zatrudnienia i rozwoju lokalnego. Firma blisko współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi , agendami rządowymi i stowarzyszeniami biznesowymi promując innowacje, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój poprzez badania i uświadamianie społecznościom lokalnym, jakie projekty mogą realizować. W związku z tym firma organizuje i promuje badania i projekty badawcze, uczestniczy w projektach europejskich, współpracuje z uniwersytetami, firmami, przedstawicielami rządu, ośrodkami technologicznymi i stowarzyszeniami biznesowymi koncentrując się na wymienianiu się wiedzą, technologiami i innowacjami.


instituto2INESCOP – Instituto Tecnologico Del Calzado Y Conexas (ES)

www.inescop.es

INESCOP to podmiot usługowy działający na rzecz przemysłu obuwniczego i skórzanego, powołany przez firmy w celu wspólnego prowadzenia działań technologicznych, leżących w interesie całej branży, których nie można realizować indywidualnie. Obecnie znany jako Instytut Technologiczny Przemysłu Obuwniczego INESCOP rozpoczął pracę w 1971 r. jako organizacja non-profit, zrzeszająca ponad 600 firm w całym kraju. INESCOP zajmuje się szczególnie transferem wiedzy w zakresie materiałów, procesów i technologii. Prowadzi kursy krótkoterminowe i przygotowuje usługi na zamówienie indywidualnych firm. INESCOP oferuje kursy w następujących obszarach: kontrola jakości obuwia, produkcji, materiałów, substancji klejących, garbowania i wykończenia skór, ochrony środowiska, kontroli jakości w laboratoriach przemysłu obuwniczego, projektowania obuwia artystycznego, wyłapywania trendów, komputerowego projektowania obuwia oraz jego elementów (kopyta, podeszwy, obcasy).

logo_frp_main


Fundacja Rozwoju Przedsiebiorczosci  – Foundation for Promotion of Entrepreneurship (PL) [video]

www.frp.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) to prywatne fundacja non-profit założona w 1991 r. FRP oferuje szkolenia, usługi konsultingowe i informacyjne. Jako regionalny ośrodek Krajowej Sieci Usług dla MŚP (KSU) i Gminne Centrum Informacji (GCI) Fundacja udziela informacji i świadczy usługi konsultingowe dla firm oraz osób planujących założenie własnej firmy. FRP przeszkoliła jak dotąd 33 000 osób. Od 2008r. FRP jest ośrodkiem Enterprise Europe Network. FRP inicjuje działania na rzecz tworzenia innowacji i współpracy pomiędzy firmami a ośrodkami badawczo-rozwojowymi, budowania gospodarki opartej na wiedzy i działania na rzecz wzmocnienia integracji europejskiej. Od początku istnienia, FRP jest partnerem i koordynatorem pilotażowych projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie nowoczesnego zarządzania, rozwoju eksportu, ochrony praw własności intelektualnej, sektora włókienniczego, promocji nauki i osiągnięć naukowych, społecznej odpowiedzialności biznesu, mobilności i zatrudnialności w UE oraz wielu innych tematów.